, Ephraim, UT 84627 – 1716956 - David Pestana - Rise Utah Realty